Πρακτικά Συνεδρίου

Το πλήρες κείμενο όλων των εργασιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλέφωνα: 210 7723971, 210 7723152
Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page