Συνεδρία: Ενέργεια III
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 16:45 - 19:00, Αίθουσα συμβουλίων
Προεδρείο: Δ. Καρώνης, Σ. Νεοφυτίδης, Γ. Αραμπατζής
EG0049
SYNERGISTIC INTERACTION OF Au-Mo MODIFICATION ON Ni/GDC FOR H2O ELECTROLYSIS IN SOECs
1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
2 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EG0119
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ LiAl0.1Mn1.9O4
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EG0369
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1 ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
2 Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Abstract:     -    Full Paper:
EG0462
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
1 Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Abstract:     -    Full Paper:
EG0309
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ
1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2 ΙΤΕ/ΙΗΔΛ
3 Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Abstract:     -    Full Paper:
EG0179
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΔΙΑΠΑΡΤΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ NICO2O4 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΜΕΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΩΝ ΣΕ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΗ
1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
2 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Abstract:     -    Full Paper:
EG0147
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟ/ΙΟΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EG0482
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page